Limited Time!!! Please share this information with everyone NOW!!!


Signed in as:

filler@godaddy.com

Gobyerno, Mga Kodigo sa Pamahalaan, Pagpatay ng Lahi ng Pamahalaan ,

Mga Lihim ng Gobyerno, Mga Kodigo sa Pamahalaan, Pagpatay ng Lahi ng Pamahalaan

     

BACKGROUND: After finding   out that events such as the Sri Lanka Tsunami, and the London tunnel bombings   were directly connected to my life, along with non stop presence of abuse,   torture and warfare, I researched and found out about the existence of the   International Criminal Court. I wrote them a letter in September 2007, and   got a response stating they filed a case on my behalf. The letter dated   September 23, 2007.


 BACKGROUND: Matapos malaman na ang mga kaganapa tulad ng Tsunami sa Sri Lanka, at pambobomba sa lagusan ng London ay direktang nakakonekta sa aking buhay, kasama ang walang katapusang presensya ng pang-aabuso, pagpapahirap at digmaan, nagsaliksik ako at nalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng Internasyonal na Korte ng mga Krimina. Sumulat ako sa kanila ng liham noong Setyembre 2007, at nakakuha ng sagot na nagsasabing nagsampa sila ng kaso para sa akin. Ang liham ay may petsang Setyembre 23, 2007. 

Mga Lihim ng Gobyerno Pagpatay ng Lahi ng Pamahalaan

Please share the information below with any Government authority, friends and family members, and raise your voices. Genocide needs to be confronted publicly as genocide instead of as a natural disaster.

Investigations on genocide need to be publicly announced and publicly confronted so more people can be aware and support it, bringing quick results instead of years of cover up and pain for the victims. 


Mangyaring ibahagi ang impormasyon sa ibaba sa anumang awtoridad ng Gobyerno, kaibigan at miyembro ng pamilya, at palakasin ang inyong mga boses. Ang pagpatay ng lahi ay kailangang banggitin sa publiko bilang pagpatay ng lahi sa halip na natural na sakuna. Ang mga imbestigasyon sa pagpatay ng lahi ay kailangang ianunsyo sa publiko at harapin sa publiko upang mas maraming tao ang makaalam tungkol dito at suportahan ito, na magdadala ng mabilis na resulta sa halip na ilang taong pagtatakip at pasakit sa mga biktima. 


Timeline of events after the case was filed:

 

Winter 2007: I moved back to Europe, cause stay in America was unbearable.

Spring 2008: I return back to America, after no success and no communication from the ICC or any Government of Macedonia, while I received a e-mail stamped from the European Union that they are working on my case.

Spring 2009: Obama paid off 4 trillion dollars.

Spring 2009: Disappointed from Government corruption I decided to move back to Europe to try to renounce my USA citizenship.

January 2010: Haiti quakes with estimates of 250,000 lives lost, during my 2nd attempt to renounce my USA citizenship, once again with direct connections to my life.

March 2011: Japan quakes with over 15,000 dead during my 3rd attempt to renounce my USA citizenship.

Fall 2013: Returned to the USA, and renounced my Macedonian citizenship due to Government corruption and no help. Many more smaller incidents have occurred during the years not listed here. 


Timeline ng mga kaganapan pagkatapos isampa ang kaso:

 

Taglamig 2007: Lumipat ako sa Europa, sapagkat hindi ko mabatang manatili sa Amerika.

Tagsibol 2008: Bumalik ako sa Amerika, matapos ang hindi matagumpay at kawalan ng komunikasyon sa ICC o anumang Gobyerno ng Macedonia, habang nakatanggap ako ng e-mail na may stamp mula sa European Union na tinatrabaho nila aking kaso.

Tagsibol 2009: Obama nagbayad ng 4 na trilyong dolyar.

Tagsibol 2009: Masama ang loob sa korapsyon ng Gobyerno kung kaya nagdesisyon akong bumalik sa Europa upang subukang talikuran ang aking pagkamamamayan ng USA.

Enero 2010: Ang lindol sa Haiti na nasa 250,000 ang namatay, sa aking ikalawang pagtatangka na talikuran ang aking pagiging mamamayan ng USA, muli ay may direktang koneksyon sa aking buhay.

Marso 2011: Lindol sa Japan na mayroong higit 15,000 namatay sa panahon ng aking ikatlong pagtatangkang talikuran ang aking pagiging mamamayan ng USA.

Taglagas 2013: Bumalik ako sa USA, at tinalikuran ko ang aking pagiging mamamayan ng Macedonia dahil sa korapsyon ng gobyerno at kawalan ng tulong.

Marami pang ilang maliliit na insidente ang nangyari sa ilang taon na hindi nakalista dito. 
Goranco Petrovski at Harrison Petrovski
Goranco Petrovski at Harrison Petrovski

Government Secret Code DVD preview

Preview of Government Secret Code documentary, in this video Goranco Petrovski breaks down codes from the beginning of Government History as well as recent events

Insights of the Bible, beginning of the Bible revealed

Information on all 4 main religions. Goranco Petrovski, the number 1 victim of crime in the world, reveals the beginning of the bible and connections of easy explanation to the modern world.  The codes for Cain and Abel, meaning of Atom and Evolution to Adam and Eve 


Audio

Download my song "Closer To Em" for free

"Closer to Em" free MP3 Download

Boss Money, Closer To Em

Boss Money, Closer To Em (mp3)

Download

Join Our Mailing List

Be the first to hear about upcoming release of codes, special events, and registrations.

Follow me on Spotify